OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH – ORTOPEDA

Znak Sprawy: 6/2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ

W KIELCACH

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  1. Nazwa oraz adres udzielającego zamówienie:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce, tel./fax: 41 330-34-11

2.    Opis przedmiotu konkursu:

 Kod CPV:

85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

85121000-3 – Usługi medyczne

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Ortopedę  w Poradni Ortopedycznej na rzeczpacjentów Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach. Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń.

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom wskazanym przez Udzielającego Zamówienia.

 Umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy.

  • Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej https://wspl.pl/ oraz w Sekretariacie od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 14.00, do końca terminu składania ofert.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących konkursu są:

3.1. w kwestiach merytorycznych:

Specjalista ds. pracowniczych i płacowych – Edyta Wejman, tel.: 41 330-34-14

3.2. w kwestiach proceduralnych:

Specjalista ds. zamówień publicznych – Agnieszka Kołodziejczyk, tel.: 41 330-34-11

  •      Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ, ul. W. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce do dnia 30.08.2024r., godz. 12.00.

  •     Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ, ul. W. Szczepaniaka 23, 25-118 Kielce w dniu 30.08.2024r. o godz. 12:15.

  • Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od terminu składania ofert. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

  • Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: 

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

  • Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

                                                                                                      Dyrektor

                                                                         Wojskowej Specjalistycznej Przychodni SPZOZ

                                                                                                            w Kielcach

                                                                                            / podpis na oryginale/

Skip to content