OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

 Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 991 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 430). Kwalifikacje zawodowe określone zostały zgodnie z cz. I poz. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz. 1515).

Skip to content